Dzisiaj jest wt sie 20, 2019 11:05 am


Forum ciąża

» Zdrowie Kobiety » Ciąża i prawo

Strefa czasowa UTC [letni]
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna
Autor Wiadomość
Post: pn mar 12, 2007 8:34 pm 
Site Admin
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn maja 09, 2005 7:19 pm
Posty: 1043
Z tytułu ubezpieczenia w ZUS można ubiegać się o wsparcie finansowe w określonych przypadkach i w zależności od sytuacji materialnej. Wsparcie to udzielane jest wyłącznie na wniosek ubezpieczonego, między innymi jako:
- Zasiłek macierzyński
- Zasiłek opiekuńczy
- Zasiłek pielęgnacyjny
- Zasiłek rodzinny

Zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:
- urodziła dziecko
- przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia
- przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

O zasiłek macierzyński mogą się ubiegać:
- pracownicy
- osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to skończyło się w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa. Powyższa sytuacja musi być stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres, co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.

Jak długo wypłacany jest zasiłek macierzyński
Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi:
- 18 tygodni - przy pierwszym porodzie
- 20 tygodni - przy każdym następnym porodzie
- 28 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka
- 18 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 tygodni.

Na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 154, poz. 1805). Kodeks Pracy: art.180, art.183. oraz nowelizacją kodeksu pracy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 221, poz. 1615)

W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego lub po ustaniu zatrudnienia zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie.

Jak wyliczana jest wysokość zasiłku macierzyńskiego:
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku.

Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.

Niezbędne dokumenty
Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu lub o dacie odbytego porodu albo akt urodzenia dziecka. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.


Zasiłek opiekuńczy
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
- zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8
- chorym dzieckiem w wieku do lat 14
- chorym członkiem rodziny
Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców - temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu.

Okres wypłacania zasiłku
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż:
- 60 dni w roku kalendarzowym
Przysługuje w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 oraz chorym dzieckiem do lat 14.
- 14 dni w roku kalendarzowym
Jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny bez względu na okoliczności i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Jak wyliczana jest wysokość zasiłku?
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty
Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15.


Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem socjalnym finansowanym z budżetu państwa.
Przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie, która jest niepełnosprawna w stopniu znacznym
- osobie, która jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.
Wypłacany jest on w wysokości 144,00 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany po złożeniu pisemnego wniosku o jego wypłatę wraz z dokumentem potwierdzającym wymagane uprawnienia (orzeczenie o niepełnosprawności, dokument stwierdzający wiek).


Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny nie jest świadczeniem ubezpieczeniowym, lecz socjalnym, finansowanym z budżetu państwa. Zasiłek rodzinny może być wypłacany na dzieci i małżonka. Prawo do niego jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 504,00 zł netto. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko (do 25 lat) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, granica dochodu wynosi 583,00 zł.

W okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2004 r.

Wysokość zasiłku
Wysokość zasiłku ustalana jest kwotowo, w zależności od liczby dzieci w rodzinie.

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 września 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego zależy od liczby dzieci i wynosi miesięcznie:
- 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko
- 53,00 zł na trzecie dziecko
- 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.

W okresie od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi miesięcznie:
- 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
- 56,00 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat
- 65,00 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli wniosek o dodatek został złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia. Dodatek jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w wysokości 500,00 zł. W sytuacji urodzenia podczas jednego porodu (lub w przypadku przysposobienia) więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w formie dodatku miesięcznego przysługuje w wysokości:
- 50,00 zł na dziecko, które nie ukończyło piątego roku życia,
- 70,00 zł na dziecko powyżej piątego roku życia, do ukończenia przez nie 24 lat.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłaca się jeden raz w roku, we wrześniu, w wysokości 90,00 zł na dziecko.

Niezbędne dokumenty
Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie nw. dokumentów:
-zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych przez pracownika w 2004r. zawierające informacje o: wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna odliczona od dochodu, wysokości należnego podatku
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach małżonka za 2004 r. zawierające informację jak wyżej
- oświadczenia o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- inne dokumenty wymagane w zależności od rodzaju świadczenia.


W przypadku powyższych świadczeń płatnikiem zasiłku jest nie pracodawca, lecz ZUS. Dokumenty składamy, więc na specjalnych formularzach ZUS we właściwym dla naszego miejsca zameldowania oddziale ubezpieczalni.

Zasady rozpatrywania wniosków przez ZUS określa ustawa o ZUS, Ustawa o pomocy społecznej (wraz z późniejszymi rozporządzeniami) i wewnętrzne regulaminy ZUS.

_________________
Obrazek


Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2007 12:40 pm przez eva, łącznie zmieniany 4 razy

Na górę
Offline Wyświetl profil  
 

 Tytuł:
Post: wt mar 13, 2007 11:19 am 
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt lis 21, 2006 9:54 am
Posty: 1030
Lokalizacja: śląsk cieszyński
Cytuj:
Jak długo wypłacany jest zasiłek macierzyński
Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi:
- 16 tygodni - przy pierwszym porodzie
- 18 tygodni - przy każdym następnym porodzie
- 26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka
- 16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 tygodni.

Eva to się chyba zmieniło, może się mylę??
18 tygodni - I dziecko
20 tygodni - II dziecko

_________________
Obrazek
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wt mar 13, 2007 12:11 pm 
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt lut 20, 2007 8:07 pm
Posty: 9498
Lokalizacja: St.op
Dziewczyny, powiedzcie mi jeszce raz jak głupiej blondynce, co dostane!
Opisze swoją sytuację: Jestem w 6tc, koncze teraz studia w czerwcu, do czerca będę otrzymywała renet rodzinną(na czas nauki), nie parcuję, mój chłopak studiuje podyplomowo zarazbia ok.1500zł. Nie jesteśmy małżeństwem i jak narazie zastanawiamy się nad tym. Termin mam na listopad. Czy możecie mi powiedzieć, na co mogę liczyć?

_________________
Obrazek
Obrazek
Obrazek
www.garnek.pl/jan07


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wt mar 13, 2007 12:30 pm 
Site Admin
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn maja 09, 2005 7:19 pm
Posty: 1043
Tak sprawdziłam i poprawię w pierwszej wiadomości. Dzięki.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 221, poz. 1615) zmieniają się od dziś uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Nowe przepisy dotyczą zarówno rodziców biologicznych, jak również osób, które przysposobiły dzieci. Zgodnie ze zmienionym art. 180 k.p., pracownicy przy pierwszym porodzie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni, przy każdym następnym porodzie wymiar macierzyńskiego wzrasta do 20 tygodni. Urodzenie więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie uprawnia do 28 tygodni takiego urlopu.

Korzystne zmiany są również pracowników adoptujących dzieci. Ich urlop, podobnie jak w przypadku rodziców biologicznych, ulegnie wydłużeniu z 16 do 18 tygodni. Przysposabiający będą mogli skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko 7 lat, a nie jak było dotychczas tylko do dnia ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego utracą rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne lub specjalistyczne niespokrewnione z dzieckiem. Rodziny, które w dniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy korzystają z takiego urlopu, będą mogły go wykorzystać, jednak wymiar takiego urlopu nie zostanie powiększony.

_________________
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: śr mar 14, 2007 10:54 am 
Awatar użytkownika

Rejestracja: śr lut 07, 2007 5:21 pm
Posty: 1102
karolcia82 pisze:
Dziewczyny, powiedzcie mi jeszce raz jak głupiej blondynce, co dostane!
Opisze swoją sytuację: Jestem w 6tc, koncze teraz studia w czerwcu, do czerca będę otrzymywała renet rodzinną(na czas nauki), nie parcuję, mój chłopak studiuje podyplomowo zarazbia ok.1500zł. Nie jesteśmy małżeństwem i jak narazie zastanawiamy się nad tym. Termin mam na listopad. Czy możecie mi powiedzieć, na co mogę liczyć?


zasilek chorobowy jak i macierzymski wyplacany jest z ubezpieczenia chorobowego. nie jestes ubezpieczona chorobowo wiec nie mozesz liczyc na zasilek.
becikowe dostaniesz.
a jedyne stałe dofinansowanie to mozna ubiegac sie o pomoc w mopsie.

_________________
Obrazek
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
Post: ndz mar 25, 2007 5:35 pm 
Awatar użytkownika

Rejestracja: czw lis 16, 2006 11:10 pm
Posty: 679
Lokalizacja: Koronowo / Bydgoszcz
eva pisze:

Jak wyliczana jest wysokość zasiłku macierzyńskiego:
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku.


nie rozumiem tego, niech mi ktoś wyjaśni :?
na umowie mam 1.000 zł, netto ok 750 - czy tyle powinnam dostawać macierzyńskiego..?

_________________
Obrazek

ObrazekObrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: ndz mar 25, 2007 7:51 pm 
2 żółte kartki
Awatar użytkownika

Rejestracja: sob paź 14, 2006 11:28 am
Posty: 649
Lokalizacja: Wwa
to jest dokladnie tak jak ze zwolnieniem podczas ciazy - dostajesz srednia z ostatnich 12 miesiecy poprzedzajacych zwolnienie... ja niestety dostaje mniej niz mam na umowie bo w miedzyczasie mialam podwyzke....

_________________
ObrazekObrazek
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: pt mar 30, 2007 11:10 am 

Rejestracja: wt mar 27, 2007 1:36 pm
Posty: 37
A czy mi się coś należy do ZUS-u? Wątpię, ale oczywiście, jak będę na chorobowym, czy macierzyńskim, to i tak ZUS muszę opłacać. :(
Do rzeczy, moja sytuacja jest taka: własna działalność, jestem na tym niższym ZUS-ie 280 zł/mies od kilku miesięcy. Czy jak będę na zwolnieniu, to mogę na coś liczyć?
Słyszałam, ze trzeba miec opłaconych co najmniej 6 składek, ja nawet nie mam 6!!! A co z macierzyńskim? Też chyba wielka klapa!!!
Proszę o radę i wskazówki

_________________
[url=http://www.suwaczek.pl/]Obrazek[url]


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: pt kwie 27, 2007 3:46 pm 
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn lip 31, 2006 7:00 am
Posty: 3272
Lokalizacja: Warszawa/Tlemcen
Dziewczyny , czy jesli urodzilam 02.03 i dopiero teraz dostane wyplate (byl miesiac obsuniecia przez powolnosc mojej juz ex firmy) to dostane pojedyncza czy podwojna (za marzec i kwiecien)?

_________________
Obrazek
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
Post: pt kwie 27, 2007 4:04 pm 

Rejestracja: czw gru 21, 2006 11:51 am
Posty: 3376
Jestem w podobnej sytuacji jak Nana , wniosek o zasiłek macierzynski dopiero niedawno złozyłam i zastanawiam sie kiedy pieniadze przeleja , czy moze maja jakies konkretne dni kiedy przesyłaja? Bo mi pani w zusie powiedziała ze zaległy macierzyński wyrównaja do 30 dni.


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: pt kwie 27, 2007 8:16 pm 
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn lip 31, 2006 7:00 am
Posty: 3272
Lokalizacja: Warszawa/Tlemcen
Nie wiem Kiniahiszpania-mi wysylaja 30.04. Co masz na mysli mowiac ze zalegly wyrownaja do 30 dni?Wybacz le mialam ciezki dzien i wolno kojarze, a mozna rzec ze wcale

_________________
Obrazek
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: pt kwie 27, 2007 11:04 pm 

Rejestracja: czw gru 21, 2006 11:51 am
Posty: 3376
Nana z tym zaległym chodziło że przed porodem wziełam już 2 tyg. macierzyńskiego i za niego dostałm kasę ale po porodzie a tym samym po rozwiązaniu umowy pariery złożyłam dopiero 2 tygodnie temu a urodziłam pomad 3 miesiące temu i od tamtego czasu nie dostawałam kasy za macierzyński , więc teoretycznie okres przebywania na zasiłku macierzyńskim kończy mi sie gdzieś w polowie maja i dlatego napisałam że jest zaległy , zresztą pani w zusie tak samo to określiła. Wiem że może piszę niewyraźnie ale miałam ciężki dzień i już pewnie nie wiem co piszę. :wink:


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: pn kwie 30, 2007 1:27 pm 
Awatar użytkownika

Rejestracja: śr paź 11, 2006 3:27 pm
Posty: 242
Lokalizacja: ŚWIĘTOCHLOWICE / CHORZÓW
mam pytanko,jestem na zasiłku dla bezrobotnych,w maju pobieram ostatni a w marcu urodziłam synka,czy należy mi się zasiłek macieżyński?proszę o odpowiedz.z góry dziękuję

_________________
ObrazekObrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł: :)
Post: czw maja 17, 2007 10:06 am 
Awatar użytkownika

Rejestracja: śr lut 21, 2007 7:31 pm
Posty: 86
Lokalizacja: Poznan
Witam, mam 20 lat.W lipcu rodzę, a umowe o prace mam do końca sierpnia. Jestem na L4 a właściwie przeszłam na zasiłek rehabilitacyjny. Czy mozecie mi powiedzieć co mi przysługuje z racji ze jestem samotnie wychowująca matką?Z góry dziękuje za pomoc:)


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wt maja 29, 2007 10:16 am 
Awatar użytkownika

Rejestracja: śr maja 09, 2007 10:06 am
Posty: 670
Lokalizacja: Kraków
Prosze doradzcie....jestem na umowie zlecenie wiem ze z tego tytulu nic ze wzgledu na ciaze mi sie nie nalezy co gorsze moga mnie wywalic na zbity pysk jak sie dowiedza. Tesciowa zaproponowała pomoc ma firme chciala mnie zatrudnic i oplacac zus zebym miala macierzynskie ale powiedzicie jak dlugo trzeba byc zatrudnionym na umowe o prace zeby mi sie nalezalo cos od zusu dodam że jestem w 7 tyg ciązy. Prosze o pomocna rade

_________________
Obrazek
Dziecka nie trzeba tolerować,
dziecko trzeba polerować.
Zostawione samo sobie, nie zabłyśnie


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wt maja 29, 2007 10:37 am 
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt lis 21, 2006 9:54 am
Posty: 1030
Lokalizacja: śląsk cieszyński
Karlunia-z tego co wiem, wystarczy 6 miesięcy.

_________________
Obrazek
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wt maja 29, 2007 10:56 am 
Awatar użytkownika

Rejestracja: śr maja 09, 2007 10:06 am
Posty: 670
Lokalizacja: Kraków
Też tak słyszałam ale podobno to zalezy od województwa w każdym wojewodztwie jest to sprawa indywidualna podobno ze wzgledu na stope bezrobocia. Dziękuje za odp

_________________
Obrazek
Dziecka nie trzeba tolerować,
dziecko trzeba polerować.
Zostawione samo sobie, nie zabłyśnie


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł: Macierzyński
Post: czw sie 02, 2007 5:16 pm 

Rejestracja: pt lip 20, 2007 11:32 pm
Posty: 10
Lokalizacja: Warszawa
Dziewczyny, wyjaśnijcie mi jedno, bo czytam już wiele wątków i odwiedzam różne [Automatyczna cenzura].. Jak wygląda sprawa z wynagrodzeniem na macierzyńskim? Kto mi płaci pracodawca, czy ZUS? Jeśli zus to na jakiej podstawie? Jakiś wniosek mam złorzyć? i czy jeśli płaci ZUS to czy to się nazywa zasiłek macierzyński o którym tu rozmawiacie?
I kwestia zwolnienia lekarskiego. Czytałam, ze pracodawca płaci wynagrodzenie do 35 dni zwolnienia (srednia z 12mscy) a dalej płaci ZUS... i pytanie czy znowu jakis wniosek mam skladać? Zupełnie się nie znam, bo nigdy nie byłam na zwolnieniu lekarskim. Jedno wiem ze w ciązy 100%płatne.
I becikowe! Kto wypłaca? Gmina w której jestem ja zameldowana, czy ta w której mieszka i jest zameldowane dziecko? Bo w moim przypadku są to dwa adresy :wink:
Będe bardzo wdzięczna za kokretne odpowiedzi, bo mam juz mętlik :oops:


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: pt sie 31, 2007 1:56 pm 
Awatar użytkownika

Rejestracja: ndz cze 03, 2007 5:29 pm
Posty: 146
Lokalizacja: Lubań
Dziewczyny jak to jest z tym zasiłkiem macierzyńskim?? Bo ja jestem całkiem zielona. Jestem w takiej sytuacji mam 21 lat ucze się i z tego tytułu pobieram rente rodzinną( wiem że z tytułu renty odtrącają mi jakies tam składki np. ubezpieczeniową). Do porodu zostało mi 8 tygodni. Będe matką samowychowującą dziecko ponieważ nie mamy zamiaru brac jak narazie ślubu z ojcem dziecka ale będziemy razem i dziecko będzie miało jego nazwisko. On zarabia 2000 zł. miesięcznie. Czy moge liczyć na jakieś dodatkowe pieniążki czy raczej nie. Jak któraś wie cos na temat takiej sytuacji to prosze o podpowiedź. Pozdrawiam gorąco.

_________________
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 

 Tytuł:
Post: pt sie 31, 2007 2:34 pm 
Awatar użytkownika

Rejestracja: śr lut 07, 2007 5:21 pm
Posty: 1102
wiola21 pisze:
Dziewczyny jak to jest z tym zasiłkiem macierzyńskim?? Bo ja jestem całkiem zielona. Jestem w takiej sytuacji mam 21 lat ucze się i z tego tytułu pobieram rente rodzinną( wiem że z tytułu renty odtrącają mi jakies tam składki np. ubezpieczeniową). Do porodu zostało mi 8 tygodni. Będe matką samowychowującą dziecko ponieważ nie mamy zamiaru brac jak narazie ślubu z ojcem dziecka ale będziemy razem i dziecko będzie miało jego nazwisko. On zarabia 2000 zł. miesięcznie. Czy moge liczyć na jakieś dodatkowe pieniążki czy raczej nie. Jak któraś wie cos na temat takiej sytuacji to prosze o podpowiedź. Pozdrawiam gorąco.


jesli nie jestes zatrudniona nigdzie to nie bedziesz miala prawa do macierzysnkiego ani wychowawczego

_________________
Obrazek
Obrazek


Na górę
Offline Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna

Forum ciąża

» Zdrowie Kobiety » Ciąża i prawo

Strefa czasowa UTC [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Przejdź do:  
Antykoncepcja - Bezpłodność - Planowanie ciąży - Objawy ciąży - Test ciążowy - Ciąża - Ciąża bliźniacza - Termin porodu - Objawy porodu - Poród - Laktacja - Niemowlę - Karmienie niemowląt - Macierzyństwo - Psychologia - Przepisy kulinarne - Uroda

Jeżeli podoba Ci się nasz serwis, poleć go innym. Wklej nasz button lub link na swojej stronie

Forum ciąża


Friends Pliki cookies forra